આપણા સમાજ દ્વારા કરવા માં આવતા કાર્યક્રમો વિષે ની જે કોઈ પણ માહિતી આપની પાસે હોય, તો તે ચોક્કસ થી મોકલી આપવા વિનંતી.

જેના થી આપણા સમાજ ના લોકો તે કાર્યક્રમો વિષે જાણી શકે ને તેમનો લાભ ઉઠાવી શકે.

Events – કાર્યક્રમો